Nájdite si iba v dvoch krokoch vrecko do svojho vysávača!
Úvodná strana  >  Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Prehľad zásad ochrany osobných údajov

Nasledujúce poznámky poskytujú jednoduchý prehľad o tom, čo sa deje s vašimi osobnými údajmi pri návšteve našich webových stránok. Osobné údaje predstavujú všetky údaje, pomocou ktorých je možné identifikovať vašu osobu. Podrobné informácie o ochrane údajov nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov nižšie.

Kto je zodpovedný za zhromažďovanie údajov na tejto webovej stránke?

Subjektom zodpovedným za spracovanie údajov na tejto webovej stránke je

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
Nemecko

Telefón: +49 (0) 571 86 0
Fax: +49 (0)571 86 1810

E-Mailzakaznicky.servis (at) melitta.cz

Ako zhromažďujeme vaše údaje?

Na jednej strane zhromažďujeme údaje, ktoré nám poskytnete. Môžu to byť údaje, ktoré zadávate pri objednávaní informačného bulletinu. Zhromažďujeme údaje poskytnuté pri registrácii produktu alebo keď využívate naše služby.

Naše informačné systémy pri návšteve našich webových stránok automaticky zhromažďujú ďalšie údaje. Ide hlavne o technické údaje (napríklad o internetovom prehliadači, operačnom systéme alebo čase návštevy stránky). Tieto údaje sa zhromažďujú automaticky, hneď ako vstúpite na naše webové stránky.

Analýza vašich údajov

Keď navštívite našu webovú stránku, vaše návyky pri surfovaní môžu byť štatisticky vyhodnocované. To sa vykonáva predovšetkým pomocou cookie a tzv. analytických nástrojov. Analýza vašich návykov pri surfovaní je anonymná a preto prostredníctvom nej nemôžete byť spätne vyhľadaný. Proti tejto analýze môžete namietať alebo jej predchádzať tak, že nebudete používať niektoré nástroje. Podrobnosti nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov pod hlavičkou „Moduly tretích strán a analytické nástroje".

Na čo vaše údaje používame?

Niektoré údaje sa zhromažďujú v záujme zabezpečenia bezproblémového fungovania webu.

S inými údajmi môžeme štatisticky analyzovať vaše návyky používateľa internetu (napríklad prostredníctvom tzv. súborov cookie). Takéto analýzy sú anonymné a preto prostredníctvom nej nemôžete byť spätne vyhľadaný. Proti tejto analýze môžete namietať. Podrobnosti nájdete v našom vyhlásení o ochrane údajov pod hlavičkou „Moduly tretích strán a analytické nástroje".

Aké máte práva vzhľadom k vašim údajom?
Máte právo kedykoľvek bezplatne získať informácie o pôvode, príjemcovi a účele uložených osobných údajov. Máte tiež právo požiadať o opravu, blokovanie alebo vymazanie týchto údajov. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení. Máte tiež právo odvolať sa na príslušnom orgáne dohľadu.

Prenášajú sa vaše údaje v zašifrovanej podobe?

Áno. Táto webová stránka používa šifrovanie. Je to kvôli zabráneniu prístupu neoprávnených osôb k vašim údajom.

Vyhlásenie o ochrane údajov

Melitta Europa GmbH & Co. KG
Ringstr. 99
32427 Minden
Nemecko

Telefón: +49 (0) 571 86 0
Fax: +49 (0)571 86 1810

E-Mailzakaznicky.servis (at) melitta.cz

Úradník pre ochranu údajov

Ringstr. 99
32427 Minden
Nemecko

Telefón: +49 (0) 571 86 0
E-Mail: data-protection (at) melitta.com

I. Všeobecné poznámky a povinné informácie

Prevádzkovatelia týchto stránok pristupujú k ochrane vašich osobných údajov veľmi vážne. S vašimi osobnými údajmi zaobchádzame dôverne a v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a týmto vyhlásením o ochrane údajov.

Pri používaní tejto webovej stránky sa zhromažďujú rôzne osobné údaje. Osobné údaje sú informácie, pomocou ktorých je možné identifikovať vašu osobu. Toto vyhlásenie o ochrane údajov vysvetľuje, aké údaje zhromažďujeme a na čo ich používame. Vysvetľuje tiež, ako a na aký účel sa to robí.

Chceli by sme upozorniť, že prenos dát cez internet (napríklad komunikácia prostredníctvom e-mailu) môže mať bezpečnostné nedostatky. Úplná ochrana údajov proti prístupu tretích strán nie je možná.

Právo vzniesť námietky proti zhromažďovaniu údajov v osobitných prípadoch a proti priamemu marketingu (čl. 21 GDPR - Všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

Ak sa údaje spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov z dôvodov vyplývajúcich z vašej konkrétnej situácie. To platí aj pre profilovanie založené na týchto ustanoveniach. Právny základ, z ktorého spracovanie vychádza, možno nájsť v tomto vyhlásení o ochrane údajov.

Ak podáte námietku, vaše osobné údaje nebudeme spracovávať, až kým nepreukážeme presvedčivé dôvody na ich spracovanie, ktoré prevažujú nad vašimi záujmami, právami a slobodami alebo ak spracovanie slúži na uplatňovanie, výkon alebo obhajobu právnych nárokov.

Ak sa vaše osobné údaje používajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať voči používaniu osobných údajov, ktoré sa vás na účely takejto reklamy týkajú. To platí aj pre profilovanie, pokiaľ je spojené s takýmto priamym marketingom. Ak vznesiete námietku, vaše osobné údaje sa viac na účely priameho marketingu nebudú používať.

Zodpovedný orgán

Subjekt zodpovedný za spracovávanie údajov na tejto webovej stránke môžete nájsť v právnom oznámení. Zodpovedným orgánom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá samostatne alebo spoločne s inými osobami rozhoduje o účele a spôsobe spracovania osobných údajov (napríklad mená, e-mailové adresy atď.)

Odvolanie vášho súhlasu so spracovaním údajov

Viaceré postupy spracovania údajov sú možné len s vaším súhlasom. Váš výslovný súhlas získame vopred. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Všetko, čo musíte urobiť, je poslať neformálnu správu e-mailom na zakaznicky.servis (at) melitta.cz. Legitímnosť postupov spracovania údajov vykonaných až do chvíle odvolania súhlasu zostáva odobratím súhlasu nedotknutá.

Štatutárny úradník pre ochranu údajov

Zo zákona sme povinní vymenovať úradníka pre ochranu údajov a máme ho vymenovaného.

Právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu

Návštevníci webovej stránky sú informovaní, že v prípade porušenia ochrany údajov majú právo podať sťažnosť príslušnému orgánu dohľadu. Zodpovedným orgánom dohľadu pre otázky ochrany údajov je komisár pre ochranu údajov federálneho štátu Severné Porýnie-Vestfálsko v Nemecku, v ktorom má naša spoločnosť sídlo.

Kontaktné údaje komisionára pre ochranu údajov nájdete na tomto odkaze: https://www.bfdi.bund.de/SharedDocs/Adressen/LfD/NordrheinWestfalen.html?nn=5217144

Právo na prenos údajov

Údaje, ktoré na základe vášho súhlasu alebo na základe plnenia zmluvy, ktorá bola odovzdaná vám alebo inej zodpovednej osobe, automaticky spracovávame, máte právo mať v bežnom, strojovo čitateľnom formáte. Ak požadujete priamy presun údajov inej zodpovednej osobe, uskutoční sa len vtedy, ak je to technicky možné.

SSL alebo TLS šifrovanie

Kvôli bezpečnosti a kvôli ochrane prenosu dôverného obsahu, ako sú napríklad požiadavky, ktoré nám ako lokálny prevádzkovateľ posielate, používa táto stránka SSL alebo TLS šifrovanie. Šifrované spojenie rozpoznáte tak, že riadok adresy v prehliadači sa z ""http://"" mení na ""https://"" a podľa symbolu zámky v paneli prehliadača určenom pre adresu.

Ak je aktivované šifrovanie SSL alebo TLS, tretie strany nedokážu prečítať údaje, ktoré nám odošlete."

Informácie, blokovanie, vymazanie

Máte právo na bezplatné informácie o osobných údajoch, ktoré sú o vás uložené, o ich pôvode a príjemcoch, o účeloch spracovania údajov a v prípade potreby aj právo na opravu, zablokovanie alebo vymazanie týchto údajov kedykoľvek v súlade s uplatniteľnými právnymi požiadavkami. Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa osobných údajov, môžete nás kedykoľvek kontaktovať na adrese uvedenej v právnom oznámení.

Námietka voči reklamným zásielkam

Týmto sa ohradzujeme voči používaniu kontaktných údajov uverejnených v našom právnom vyhlásení na účely odosielania nevyžiadaných reklamných a informačných materiálov. Prevádzkovatelia týchto stránok si v prípade nevyžiadaných reklamných informácií, ako napríklad spamové e-maily, výslovne vyhradzujú právo podniknúť právne kroky.

Zmeny tohto vyhlásenia o ochrane údajov

Vyhradzujeme si právo tieto zásady o ochrane údajov kedykoľvek zmeniť v súlade s právnymi požiadavkami.

II. Zhromažďovanie údajov na našej webovej stránke

Súbory cookie

Niektoré internetové stránky používajú takzvané súbory cookie. Súbory cookie nijako nepoškodzujú počítač a neobsahujú žiadne vírusy. Súbory cookie slúžia na to, aby mali užívatelia našich webových stránok príjemnejší zážitok a aby boli stránky účinné a bezpečné. Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú vo vašom počítači a ukladá ich váš prehliadač.

Prehliadač si môžete nastaviť tak, aby ste o používaní súborov cookie boli informovaní a povolili ich len v individuálnych prípadoch, vylúčili akceptovanie súborov cookie na určité účely alebo vo všeobecnosti a aby sa po zatvorení prehliadača aktivovalo automatické vymazanie súborov cookie. Keď sú súbory cookie deaktivované, môže to obmedziť funkčnosť tejto webovej stránky.

Väčšina cookie, ktoré používame, sú tzv. ""session cookies"". Po skončení návštevy budú automaticky vymazané. Ostatné súbory cookie zostanú uložené vo vašom zariadení, kým ich neodstránite. Tieto súbory cookie nám pri vašej ďalšej návšteve našej webovej stránky umožnia rozpoznať váš prehliadač.

Súbory cookie, ktoré sú potrebné na vykonanie procesu elektronickej komunikácie alebo na poskytovanie určitých funkcií, ktoré požadujete (napr. Funkcia nákupného košíka), sú uložené na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má v záujme technicky bezchybného a optimálneho poskytovania svojich služieb oprávnený záujem o ukladanie súborov cookie. Pokiaľ sa ukladajú iné súbory cookie (napríklad súbory cookie pre analýzu vašich návykov pri surfovaní), toto vyhlásenie o ochrane údajov sa nimi bude zaoberať osobitne.

Súbory záznamov na serveroch

Prevádzkovateľ stránok automaticky zhromažďuje a ukladá informácie v takzvaných súboroch záznamov serverov, ktoré nám váš prehliadač automaticky odošle. Sú to:

• Typ prehliadača a verzia prehliadača
• Používaný operačný systém
• URL adresa, z ktorej sa súbor odoslal
• Názov hostiteľa prístupového počítača
• Čas požiadavky servera
• IP adresa

Tieto údaje nie sú kombinované s inými zdrojmi údajov. Ak sa dozvieme akékoľvek dôkazy o nezákonnom používaní, vyhradzujeme si právo následnej kontroly údajov. Tieto údaje sa zhromažďujú na základe čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webových stránok má oprávnený záujem o technicky bezchybnú a optimálnu prezentáciu webovej stránky - pre tento účel sa súbory záznamov servera musia zaznamenávať.

Kontaktný formulár

Ak nám prostredníctvom kontaktného formulára alebo telefonicky pošlete otázku, vaše údaje vrátane kontaktných údajov, ktoré ste poskytli, uložíme na účely spracovania požiadavky a pre prípad ďalších otázok. Tieto údaje nebudeme odovzdávať bez vášho súhlasu.

Údaje poskytnuté v kontaktnom formulári budú spracované výhradne na základe vášho súhlasu (čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Stačí, keď nám pošlete neformálny e-mail. Legitímnosť postupov spracovania údajov vykonaných až do chvíle odvolania súhlasu zostáva odobratím súhlasu nedotknutá.

Údaje, ktoré poskytnete v kontaktnom formulári, u nás zostanú do doby, kým nás nevyzvete na ich odstránenie, neodvoláte svoj súhlas s ich ukladaním, alebo kým neprestane platiť účel na ukladanie údajov (napr. po spracovaní vašej žiadosti). Záväzné právne predpisy - najmä doby uchovávania - zostávajú nedotknuté."

III. Moduly tretích strán a analytické nástroje

Google Analytics

Táto webová stránka využíva funkcie služby analýzy webu Google Analytics. Jej prevádzkovateľom je spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.

Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookie". Sú to textové súbory, ktoré sú uložené v počítači a umožňujú analýzu vášho používania webovej stránky. Informácia o vašom spôsobe používanie tejto webovej stránky generovaná súborom cookie sa obvykle zasiela a ukladá na serveri spoločnosti Google v USA.

Ďalšie informácie o spôsobe, akým služba Google Analytics zaobchádza s údajmi používateľov, nájdete v pravidlách ochrany osobných údajov spoločnosti Google:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=sk

Zásuvný modul prehliadača

Výberom príslušných nastavení vo vašom prehliadači môžete odmietnuť používanie súborov cookie, upozorňujeme však, že v takom prípade nedokážete využiť všetky funkcie tejto webovej stránky. Spoločnosti Google môžete v zhromažďovaní a spracovávaní údajov generovaných súbormi cookie a súvisiacich s vaším používaním webovej stránky (vrátane vašej adresy IP) predísť aj stiahnutím a inštaláciou doplnku prehliadača dostupného pod týmto odkazom: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Námietka voči zhromažďovaniu údajov

Službe Google Analytics môžete zabrániť v zhromažďovaní údajov kliknutím na nasledujúci odkaz. Je nastavený súbor cookie s možnosťou zrušenia služby, ktorý pri ďalšom navštívení webovej stránky zabráni zhromažďovaniu vašich údajov: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Demografické charakteristiky v službe Google Analytics

Táto webová stránka používa funkciu „demografických charakteristík" služby Google Analytics. Toto umožňuje vytvárať prehľady, ktoré obsahujú informácie o veku, pohlaví a záujmoch návštevníkov stránok. Tieto údaje pochádzajú z inzercie spoločnosti Google vzťahujúcej sa k záujmom a z údajov návštevníkov od prevádzkovateľov tretích strán. Tieto údaje nemožno priradiť konkrétnej osobe. Túto funkciu môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom nastavenia reklám na vašom účte v Google, alebo môžete úplne zrušiť službu Google Analytics, ktorá zhromažďuje vaše informácie, podľa postupov popísaných v časti „Odvolanie zhromažďovania údajov".

Spracovanie údajov na základe poverenia

So spoločnosťou Google sme uzavreli dohodu o sprostredkovanom spracovávaní údajov a v plnom rozsahu plníme prísne požiadavky nemeckých orgánov na ochranu údajov pre používanie služby Google Analytics.

Anonymizácia IP adresy

Na tejto webovej stránke používame funkciu "Aktivácia anonymizácie IP adresy". To znamená, že v členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore, spoločnosť Google skráti vašu IP adresu. Úplná IP adresa sa na server Google v USA odošle a skráti sa tam len vo výnimočných prípadoch. Spoločnosť Google použije tieto informácie v mene prevádzkovateľa tejto webovej stránky na vyhodnotenie vášho používania webovej stránky, na zostavenie prehľadov o aktivitách na webovej stránke a na to, aby prevádzkovateľovi tejto webovej stránky poskytol ďalšie služby súvisiace s používaním webovej stránky a internetu. IP adresa prenášaná vaším prehliadačom v rámci služby Google Analytics nie je prepojená s inými údajmi spoločnosti Google.

Právny základ

Súbory cookie služby Google Analytics sú uložené v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Prevádzkovateľ webovej stránky má v záujme optimalizácie webovej stránky a inzercie oprávnený záujem o analýzu návykov používateľa.

Google Tag Manager

This website uses the Google Tag Manager. Google Tag Manager is a solution that allows you to manage website tags from a single interface. The Tool Tag Manager itself (which implements the tags) is a cookieless domain and does not collect any personal data. The tool triggers other tags, which in turn may collect data. Google Tag Manager does not access this data. If deactivation has been done at the domain or cookie level, it will remain in effect for all tracking tags implemented with Google Tag Manager.

Google Mapy

Prostredníctvom rozhrania API táto webová stránka využíva mapovú aplikáciu Mapy Google. Jej prevádzkovateľom je spoločnosť Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA. Na používanie funkcie aplikácie Mapy Google treba uložiť vašu IP adresu. Tieto informácie sa zvyčajne prenesú a uložia na server Google v USA. Prevádzkovateľ tejto stránky nemá na tento prenos údajov vplyv.

Aplikácia Mapy Google sa používa v záujme atraktívnej prezentácie našich online služieb a zjednodušenia vyhľadávanie miest, ktoré uvádzame na webovej stránke. To predstavuje legitímny záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Viac informácií o spracovaní používateľských údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov spoločnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=sk "

YouTube

Naša webová stránka využíva zásuvné moduly zo stránky YouTube spoločnosti Google. Túto webovú stránku prevádzkuje spoločnosť YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA. Ak navštívite niektorú z našich stránok vybavených zásuvným modulom YouTube, vytvorí sa spojenie so serverom YouTube. Youtube server dostane informáciu, ktoré z našich stránok ste navštívili.

Ak ste prihlásený na svoj YouTube účet, povolíte službe YouTube spojiť vaše návyky pri prehliadaní webu priamo s vaším osobným profilom. Môžete tomu zabrániť odhlásením sa z účtu YouTube.

Používanie služby YouTube je v záujme atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje legitímny záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Viac informácií o spracovaní používateľských údajov nájdete v zásadách ochrany osobných údajov na YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=sk

Webfont od Fast.Fonts.Net alebo Fonts.com

Táto webová lokalita používa tzv. webové fonty, ktoré poskytuje spoločnosť Monotype GmbH (fonts.com alebo fast.fonts.net) na jednotné zobrazovanie písma. Keď vyvoláte stránku, váš prehliadač načíta požadované webové fonty do vyrovnávacej pamäte prehliadača, aby správne zobrazoval text a písmo.

Pre tento účel sa prehliadač, ktorý používate, musí pripojiť k serverom fonts.com. V dôsledku toho sa fonts.com dozvie, že naša webová stránka bola sprístupnená prostredníctvom vašej IP adresy. Používanie webových fontov od Fonts.com je v záujme konzistentnej a atraktívnej prezentácie našich online ponúk. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR.

Ak váš prehliadač nepodporuje webové fonty, váš počítač použije predvolený font.

Viac informácií o týchto webových fontoch nájdete na stránke https://www.fonts.com/info/legal a pravidlá ochrany osobných údajov Fonts.com: https://www.fonts.com/info/legal/privacy a zásady ochrany osobných údajov Monotype GmbH: https://www.monotype.com/legal/privacy-policy

IV. Poskytovateľ hostingu

Používame hostingové služby spoločností Nimblu PlusServer GmbH, Hohenzollernring 72, 50672 Köln, Nemecko.

S týmito poskytovateľmi hostingových služieb sme uzavreli zmluvu o sprostredkovanom spracovaní. Takto by sa malo zabezpečiť, aby vaše údaje boli spracované v súlade s existujúcimi zákonmi na ochranu údajov a aby nám zostala kontrola nad údajmi uloženými na serveroch poskytovateľa hostingových služieb.

Využívanie týchto služieb je v záujme stabilného poskytovania našich služieb. To predstavuje oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Verzia: Apríl 2019